LeveLuk

K8

Alkaline Water pH 8.5,9.0 and 9.5

Antioxidant Water ORP -400 mV

Microcluster Water

Active Hydrogen Water

น้ำคังเก้น

น้ำกลุ่มโมเลกุลเล็ก

น้ำสะอาด

น้ำต้านอนุมูลอิสระ ORP -400 mV

น้ำด่าง พีเอช 8.5,9.0 และ 9.5

น้ำไฮโดรเจน

เปลี่ยนน้ำ เปลี่ยนชีวิต.....ด้วย

Test picture

E Cleaning