31
MAY
2017

Electric power water

พลังงานไฟฟ้าในน้ำ Electric power water น้ำจะมีพลังงานไฟฟ้า(Electrical Energy) ซึ่งสามารถวัดได้ในหน่วยมิลลิโวลต์(เป็นหน่วยที่เล็กมากคุณจะไม่ถูกไฟฟ้าช็อตจากการดื่มน้ำที่มีพลังงานไฟฟ้า) ประจุของไฟฟ้า...
28
APR
2017

Antioxidant Water : Dr.Hidemitsu Hayashi,M.D

บริษัทอีนาจิก ประเทศญี่ปุ่น ผลิตเครื่องไอออนไนเซอร์ชื่อ Leveluk ใช้ในการผลิตน้ำคังเก้น (Kangen Water) ที่มีโครงสร้างน้ำต้านอนุมูลอิสระ มีค่า ORP – 300-400mV โมเลกุลหกเห...