06
JUN
2017

Half life of water in stomach

อายุของน้ำในกระเพาะอาหาร (Half life of water in stomach) คุณยายของผมได้พูดถึงข้อพิสูจน์บางอย่างจนทำให้ผมต้องกลับไปทำการทดลองอย่างจริงจัง...
28
APR
2017

Antioxidant Water : Dr.Hidemitsu Hayashi,M.D

บริษัทอีนาจิก ประเทศญี่ปุ่น ผลิตเครื่องไอออนไนเซอร์ชื่อ Leveluk ใช้ในการผลิตน้ำคังเก้น (Kangen Water) ที่มีโครงสร้างน้ำต้านอนุมูลอิสระ มีค่า ORP – 300-400mV โมเลกุลหกเห...