ค่าพีเอช ของเนื้อเยื่อและของเหลวในร่างกายของคุณมีผลกระทบต่อสุขภาพ มันคือความสะอาดหรือสกปรกภายในร่างกายของคุณ ค่าพีเอช ปรกติมีค่าระหว่าง 7.35-7.45 ค่าที่สูงระดับของสุขภาพจะดีและมีความสามารถในการต้านทานโรคที่ดีค่าที่ต่ำสุขภาพจะเสื่อมโทรม

ตัวอ่อนของสัตว์จะมีชีวิตอยู่ได้นานเท่าไรขึ้นอยู่กับของเหลวที่อยู่โดยรอบ เซลล์ของเราจะมีสุขภาพดีมีอายุยืนก็ เช่น เดียวกัน ขึ้นอยู่กับคุณภาพของน้ำที่อยู่นอกเซลล์ และในเซลล์ “Acid and Alkaline” Herman Aihara